1. {{projekt.dir}}

3 D    "  C  H  A  R  L  I  E  "

Viladomy  3D  " C H A R L I E " Mokrance  /  MOKRANCE  /  návrh, ÚR, SP, RP - 2023 až 2024  /  realizácia naplánovaná na 2024 až 2025  /  náklady cca 3,96 mil €

Návrh plne rešpektuje schválený územný plán obce a jeho zmeny a doplnky,  tiež vychádza z projektu Technická infraštruktúra pre IBV Východné Mokrance. Záujmové územie stavby sa v zmysle zmeny územného plánu celé nachádza v extraviláne obce Mokrance v priestore funkčne určenom pre individuálnu bytovú zástavbu.

Územie určené pre rodinné domy s troma bytovými jednotkami je urbanistickou súčasťou novej lokality realizovanej vo východnej časti obce Mokrance nazývanej IBV Východné Mokrance. Je umiestnené v jej stredovej časti, v tichej kľudovej zóne, nad dopravnou vetvou „C“ parametrov  MO 7,5/30 aj so zabezpečením potrebnej statickej dopravy. Lokalita bude zastavaná objektmi rovnakej funkcie a približne rovnakých veľkostných parametrov.

Stavba  3D  „ C H A R L I E „  je umiestnená na 10-tich susedných, paralelných, rovnako veľkých parcelách (okrem prvej a poslednej). Z týchto parciel je vytvorených 5 rovnakých dvojičiek, na ktoré sú umiestnené dva totožné, zrkadlovo orientované rodinné domy s troma bytovými jednotkami, ktoré krátkou spoločnou stenou tvoria jeden celok.

Pri tvorbe tohto objektu sme nekládli prioritu tvarosloviu, najdôležitejšia bola tvorba priestoru – inšpirovali sme sa konceptom meštianskeho domu s vnútroblokom – a aplikovali sme ho do vidieckeho priestoru v modernom šate. Z bežného verejného priestoru (kde je umiestnená vybavenosť vo forme statickej dopravy a odpadového hospodárstva) sa dostávame najprv do uzavretého spoločného vnútrobloku – komunitného priestoru slúžiaceho iba majiteľom bytov. Je tvorený prístupovým chodníkom a okrasnou záhradou, samozrejme ponechávame aj priestor na tvorbu budúcim majiteľom. Z vnútrobloku je potom vstup do súkromných priestorov tvorených jednotlivými bytmi, ktoré sú radené postupne za sebou. Každý z bytov má samozrejme aj vlastnú záhradu s terasou.

. Rodinný dom s troma bytovými jednotkami je tvarovo náročný, členitý – „tetris“ dispozičné usporiadanie troch rôznych mezonetových bytových jednotiek sa prejavuje aj na hmotovom zoskupení a vizuále objektu – vnútorné členenie je tak jasné aj v exteriéri, v tvarovom, materiálovom či farebnom prevedení. Ak by sme aspoň približne chceli definovať základný pôdorysný tvar objektu tvoreného spojením zrkadleného RD s tromi bytovými jednotkami, zjednodušene by sme mohli hovoriť o tvare písmena „otvorené O“ alebo možno o tvare otočeného písmena „uzavreté U“.

Z dispozičného hľadiska majú oba zrkadlené domy spoločnú ambíciu - logické usporiadanie jednotlivých funkcií každého bytu s minimalizáciou chodbových a neúčelných priestorov. Jednotlivé byty sú radené za sebou – prvý je 4-izbový (byt D1 vľavo, byt D2 vpravo), potom je 2-izbový  (byt E1 vľavo, byt E2 vpravo) a posledný je 3-izbový  (byt F1 vľavo, byt F2 vpravo). Všetky sú mezonetové, sú navrhnuté s jasným členením priestorov na dennú a nočnú časť, denná časť je umiestnená na 1NP, nočná na 2NP. Dispozícia jednotlivých bytov je zrejmá z výkresovej časti tejto PD.